Posiedzenie Rady Muzeum

W dniu 31.03. miało miejsce drugie spotkanie Rady Muzeum kadencji 2016-2020. Podobnie jak w latach ubiegłych pierwsze spotkanie w danym roku kalendarzowym poświęcone było podsumowaniu działalności Muzeum za rok miniony oraz planowi działania, planowi finansowemu i planowanym przedsięwzięciom w roku 2017.

Zwrócono szczególną uwagę na działalność służącą promocji miasta oraz na fakt, iż na bieżący rok Muzeum otrzymało dotację pokrywającą jedynie płace pracowników oraz znaczną część kosztów energii, natomiast wszelkie koszty utrzymania oraz działalności statutowej i merytorycznej Muzeum pokrywa ze środków własnych (oprócz organizacji Dni Twierdzy). Po zakończeniu posiedzenia członkowie RM wzięli udział w wieczorze autorskim p. Alicji Kłaptocz.