1.

 1. Gospodarzem i opiekunem terenu Starego Miasta jest Muzeum Twierdzy Kostrzyn nad Odrą.
 2. Terminem „Stare Miasto” określa się umownie tereny i obiekty przekazane w użytkowanie Muzeum na mocy umów użyczenia zawartych z Miastem Kostrzyn nad Odrą. Granice Starego Miasta zaznaczono na Załączniku graficznym.

2.

Zwiedzanie Starego Miasta odbywa się z zachowaniem następujących zasad:

 • wejście na teren Starego Miasta dozwolone jest tylko w wyznaczonych miejscach (patrz Załącznik graficzny),
 • po terenie Starego Miasta poruszać się wolno pieszo lub rowerem, jedynie ulicami, chodnikami i ciągami pieszymi oczyszczonymi z gruzu i roślinności,
 • zabrania się wchodzenia na hałdy gruzów, do piwnic budynków, na korony murów, ziemne stoki wałów i inne miejsca zagrażające bezpieczeństwu,
 • nie wolno wprowadzać pojazdów mechanicznych –w  sytuacjach szczególnych należy uzyskać zgodę dyrektora Muzeum Twierdzy lub osoby upoważnionej. Zakaz ten nie obejmuje samochodów służbowych Muzeum i pojazdów służb publicznych.

3.

Na terenie Starego Miasta zabrania się ponadto:

 • jakiegokolwiek naruszania istniejącego stanu fauny i flory oraz reliktów zabudowy miasta i jego fortyfikacji, w szczególności zrywania roślin, pozyskiwania materiałów budowlanych oraz wynoszenia z terenu Starego Miasta znalezionych na nim przedmiotów,
 • pozostawiania śmieci i odpadów oraz załatwiania potrzeb fizjologicznych,
 • w prowadzania psów bez kagańców i smyczy. Właściciele zwierząt domowych zobowiązani są do usunięcia pozostawionych przez zwierzęta nieczystości.
 • używania i rozniecania ognia, biwakowania oraz organizowania imprez bez uprzedniego uzyskania zgody dyrektora Muzeum Twierdzy Kostrzyn,
 • spożywania alkoholu poza punktami gastronomicznymi, posiadającymi stosowne zezwolenia,
 • zakłócania ciszy, w szczególności używania urządzeń wzmacniających dźwięk,
 • zachowań uwłaczających powszechnie akceptowanym regułom współżycia społecznego, w szczególności używania wulgarnego języka, werbalnej i fizycznej przemocy,
 • eksploracji terenu, w szczególności poszukiwań przy użyciu detektorów metali i wszelkich innych narzędzi,
 • umieszczania reklam i rozpowszechniania materiałów promocyjnych,
 • fotografowania i filmowania w celach komercyjnych,
 • prowadzenia jakichkolwiek form działalności zarobkowej bez zgody dyrektora Muzeum Twierdzy.

4.

 1. Wstęp na teren Starego Miasta jest bezpłatny. Odpłatność za wstęp do obiektów Muzeum reguluje osobne Zarządzenie Dyrektora Muzeum Twierdzy Kostrzyn.
 2. Po terenie Starego Miasta Kostrzyn turystów oprowadzać mogą wyłącznie pracownicy Muzeum Twierdzy. Inni przewodnicy mogą czynić to wyłącznie na zlecenie Muzeum lub po zawarciu odpowiedniej umowy z Muzeum.
 3. Usługi przewodnickie świadczone przez Muzeum są odpłatne. Cennik dostępny jest w siedzibie administracji Muzeum, w Bramie Berlińskiej, w Bastionie Filip oraz na stronie internetowej Muzeum.
 4. Dyrektor Muzeum Twierdzy ma prawo na wniosek zainteresowanego obniżyć wysokość lub zwolnić z opłat wymienionych w ust. 1 i 3.
 5. Osoby przebywające na obszarze Starego Miasta zobowiązane są niezwłocznie poinformować pracowników Muzeum o przypadkowych znaleziskach, o ich wynoszeniu lub wywożeniu, bądź o spostrzeżonych próbach nielegalnej eksploracji terenu.
 6. Osoby naruszające postanowienia Regulaminu zobowiązane są niezwłocznie opuścić teren Starego Miasta. W przypadku rażącego naruszenia postanowień Regulaminu pracownicy Muzeum wzywać będą Straż Miejską i Policję, w razie potrzeby podejmując działania w celu pociągnięcia sprawców do odpowiedzialności karnej.

  Dyrektor
  Muzeum Twierdzy Kostrzyn


Mapa wejść na Sare Miasto