Rada Muzeum w nowym składzie

Uchwałą z dnia 27.10.2016 r. Rada Miasta Kostrzyn powołała nowy skład Rady Muzeum Twierdzy. Członkami RM na lata 2016-2020 zostali: dr Marek Golemski z Gdańska, Ireneusz Materyński,  prof. UAM dr hab. Grzegorz Podruczny ze Słubic, Paweł Rychterski oraz z ramienia Rady Miasta radny Michał Kunt.

Pierwsze spotkanie odbędzie się w listopadzie br.

Rada Muzeum jest gremium powoływanym na 4-letnią kadencję na mocy Ustawy o muzeach. Poprzednia RM funkcjonowała w latach 2012-2016. Przypominamy, iż Rada Muzeum sprawuje nadzór nad realizacją celów statutowych muzeum, ocenia na podstawie składanego corocznie przez dyrektora muzeum sprawozdania działalność muzeum oraz opiniuje przedłożony przez dyrektora roczny plan działalności. Nowym członkom RM serdecznie gratulujemy i liczymy na owocną współpracę.

Oto sylwetki nowych członków rady (kolejność alfabetyczna)

dr Marek Golemski – mediewista, uzyskał tytuł doktora nauk humanistycznych na podstawie rozprawy pod tytułem „Początki i rozwój kancelarii biskupstwa lubuskiego do końca XIII wieku”. Zajmuje się dyplomatyką średniowieczną, prozopografią, historią Kościoła. Aktualnie pracuje nad książką habilitacyjną poświęconą dziejom Biskupstwa Lubuskiego do roku 1352. Jest organizatorem sesji historycznych z cyklu Colloquia Lubuskie odbywających się od 2011 r. w Ośnie Lubuskim). Założyciel kilku regionalnych stowarzyszeń działających na rzecz ochrony zabytków.

Michał Kunt – radny poprzedniej i obecnej kadencji Rady Miasta Kostrzyn, wiceprzewodniczący Rady Miasta, prawnik z zawodu, rodowity kostrzynianin, miłośnik sportu i historii.

Ireneusz Materyński – wieloletni nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie, miłośnik historii Kostrzyna. Zawodowo pełni funkcję wicedyrektora Zespołu Szkół i z ramienia tej placówki zajmuje się współpracą z kostrzyńskim kołem Związku Sybiraków oraz Towarzystwem Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. W minionej kadencji Rady Muzeum pełnił funkcję zastępcy przewodniczącego (2012-2014), a następnie przewodniczącego RM (2014-2016).

prof. UAM dr hab. Grzegorz Podruczny jest historykiem sztuki, specjalistą w dziedzinie architektury wojskowej. Regionalnymi punktami ciężkości jego badań są Śląsk, Pomorze i Ziemia Lubuska. Jest pracownikiem naukowym i wykładowcą Collegium Polonicum w Słubicach, jednym z inicjatorów i najaktywniejszych uczestników badań na kunowickim pobojowisku, autorem licznych publikacji poświęconych nowożytnym fortyfikacjom na Ziemi Lubuskiej i Śląsku. Prowadzi badania terenowe i archiwalne związane z szeroko pojętą militarną historią naszego regionu. Od początku istnienia MTK związany z naszą placówką.

Paweł Rychterski – historyk-pasjonat, specjalista od spraw fortyfikacji i militariów. Autor wielu publikacji dotyczących historii obronności, obiektów militarnych Kostrzyna i nie tylko. Przewodnik turystyczny po twierdzy Kostrzyn i jej fortach i dziełach zewnętrznych. Autor wielu rysunków poglądowych związanych z architekturą obronną i urządzeniami fortecznymi. Członek Rady Muzeum Twierdzy Kostrzyn w kadencji 2012-2016.