Zebranie sprawozdawcze LOTUR

Tradycyjnie , jak co roku, członkowie Lubuskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej „LOTUR” spotkali się 26.09.2022 na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym. Muzeum Twierdzy Kostrzyn reprezentował Zbigniew Piotrowski - nasz przedstawiciel odpowiedzialny za turystykę. Celem spotkania było podsumowanie turystycznego roku 2021, podjęcie uchwał zamykających działalność w roku 2021 i udzielenie Zarządowi Stowarzyszenia absolutorium za ten rok.

Po otwarciu obrad przez Prezes Jadwigę Błoch gości powitała gospodyni terenu i obiektów, właścicielka gospodarstwa agroturystycznego „Dereniówka”, znajdującego się w Lubiechni Wielkiej. Następnie wybrano przewodniczącego Walnego Zebrania, zatwierdzono porządek obrad, wybrano Komisję Uchwał i Wniosków i Komisję Skrutacyjną. Przy pomocy środków audiowizualnych Prezes Stowarzyszenia przedstawiła Sprawozdanie Zarządu z działalności i Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.

W trakcie podejmowania poszczególnych uchwał trwała ożywiona dyskusja na temat działalności LOTUR-u w porównaniu do działalności podobnych stowarzyszeń w innych województwach.

Niestety, tak jak mówi stare przysłowie: „tak krawiec kraje, jak mu materii staje”. Nasze Stowarzyszenie znajduje się na końcu zestawienia pokazującego dofinansowanie takich stowarzyszeń w Polsce. Pomimo tego nasze województwo jest postrzegane przez mieszkańców innych województw jako bardzo interesujące pod względem atrakcji turystycznych. Jest to wspaniała zachęta do śmiałego inwestowania w tę dziedzinę gospodarki.

Po zakończeniu dyskusji Gospodyni poczęstowała uczestników obrad wspaniałym domowym obiadem i własnymi wyrobami mięsnymi. Po tym uczestnicy Walnego Zebrania pożegnali się, zostawiając w pamięci miejsce , do którego z pewnością warto jeszcze kiedyś zajrzeć.