Nietoperze w twierdzy – wyniki badań

W podziemiach Starego Miasta Kostrzyn (zarówno w tych zagospodarowanych, jak Bastion Filip, jak i w tych opuszczonych jak Bastion Król i piwnice ruin) w okresie zimowym hibernują nietoperze. Szacuje się, że w tym regionie kraju jest to drugie pod względem ilości noclegowisko tych zwierząt (po Międzyrzeckim Rejonie Umocnionym). Od dłuższego czasu ich populacja i wędrówki są monitorowane przez organizacje związane z ochroną środowiska, zarówno przez organizacje pozarządowe, jak i przez odpowiednie służby państwowe. Stare Miasto Kostrzyn od lat było odwiedzane w tym celu przez członków poznańskiego stowarzyszenia „Salamandra”. Od roku 2020 zadanie to na mocy porozumienia z Muzeum Twierdzy Kostrzyn przejęła Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie.

Za naszym pośrednictwem oba podmioty nawiązały współpracę i od dwóch lat liczenie nietoperzy przeprowadzane jest wspólnie. Co roku otrzymywaliśmy dane dotyczące gatunków i ilości osobników hibernujących na naszym terenie i w naszych obiektach. Obiecywaliśmy publikację wyników badań, gdy tylko ukażą się one w zwartej formie. I tak też się stało. W przeglądzie Przyrodniczym ukazał się tekst „Zimowanie nietoperzy w twierdzy Kostrzyn – skład gatunkowy, zagrożenia i działania ochronne” autorstwa zespołu siedmiu przyrodników-badaczy. Przegląd Przyrodniczy jest recenzowanym kwartalnikiem naukowym poświęconym przyrodzie Polski oraz problemom jej ochrony, wydawanym przez Klub Przyrodników od roku 1990. W numerze XXXII, 3 (2021) na 23 stronach zaprezentowano m. in. badane obiekty twierdzy i ich stan (oprócz bastionów rdzenia twierdzy również forty i inne obiekty zewnętrzne), teren, metodykę i wyniki badań z uwzględnieniem zimowania nietoperzy w poszczególnych obiektach. Opracowanie zawiera dane ilościowe, gatunkowe, ale również wskazuje na możliwe zagrożenia i propozycje ochrony. Zainteresowanym udostępniamy to opracowanie w formie pliku pdf i życzymy interesującej lektury. Badaczy zaś zapraszamy jak co roku w zimie do naszych podziemi.